Przeciwdziałanie w szkole

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących w szkołach różnego typu – nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, rad pedagogicznych.

Cel szkolenia?

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę, a przede wszystkim – w praktyczne umiejętności, związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem przemocy rówieśniczej. Uczestnicy poznają także różne sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych między uczniami.

Przykładowe zagadnienia, poruszane na szkoleniu

  • Wprowadzenie w tematykę przemocy. Zagadnienia definicyjne (przemoc, agresja, osoba doświadczająca przemocy, osoba stosująca przemoc, świadek);
  • Prawne aspekty przemocy w szkole – obowiązki nauczyciela/ wychowawcy;
  • Istota przemocy i agresji, rodzaje i przejawy;
  • Przyczyny i skutki zachowań agresywnych i przemocowych;
  • Identyfikacja i sposób postępowania z potencjalnymi sprawcami przemocy, uczniami doświadczającymi krzywdzenia, świadkami;
  • Interwencja doraźna i działania postinterwencyjne w przypadku zachowań agresywnych uczniów oraz wobec osób doświadczających przemocy;
  • Przemoc i agresja w szkole – metody diagnozowania;
  • konstruowanie szkolnego programu przeciwdziałania i eliminowania agresji.

Informacje organizacyjne

W wersji podstawowej szkolenie trwa 8 godzin dydaktycznych/6 godzin zegarowych.

Jest to warsztatowe szkolenie, przeplatane mini wykładami i praktycznymi przykładami. Na szkoleniu stosujemy symulacje, psychodramę, pracę w grupach, sale studies i inne aktywne metody, angażujące uczestników. 

Szczegółowy program zawsze jest indywidualnie dostosowany do potrzeb uczestników i instytucji zamawiającej szkolenie. 

Rekomendujemy łączenie tego szkolenia ze szkoleniem z zakresu negocjacji kryzysowych.