Procedura

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających bezpośredni kontakt z pacjentem – w szczególności dla osób pracujących z dziećmi. Na szkolenie zapraszamy lekarzy i lekarki, pielęgniarzy i pielęgniarki oraz ratowników medycznych.

Cel szkolenia?

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę, a przede wszystkim – w praktyczne umiejętności, związane z rozpoznawaniem sytuacji w których pacjent może doświadczać przemocy np. w swoim środowisku rodzinnym lub w opiece instytucjonalnej (np. podopieczni DPS, Domów Dziecka) oraz wypełnianiem związanych z takim podejrzeniem obowiązków.

Przykładowe zagadnienia, poruszane na szkoleniu

  • Prawne podstawy procedury Niebieskiej Karty w jednostce medycznej;
  • Cele procedury Niebieska Karta.
  • Niebieska Karta krok po kroku – obowiązki pracownika medycznego, procedura postępowania w sytuacji podejrzenia doświadczania przemocy przez pacjenta;
  • Sytuacja szczególnie trudna – dziecko jako pacjent, wobec którego pracownik podejrzewa, że może doświadczać przemocy.  
  • Rola przedstawicieli różnych służb – Policji, pracowników socjalnych, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawicieli ochrony zdrowia, przedstawicieli oświaty – w ramach procedury Niebieskiej Karty;
  • Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze  – ich rola w procedurze. Czy warto mieć swoich przedstawicieli w Zespole Interdyscyplinarnym?

Informacje organizacyjne

W wersji podstawowej szkolenie trwa 8 godzin dydaktycznych/6 godzin zegarowych.

Szkolenie prowadzone jest w formie mini wykładu, z wykorzystaniem metod, aktywizujących uczestników.

Szczegółowy program zawsze jest indywidualnie dostosowany do potrzeb uczestników i instytucji zamawiającej szkolenie.